Loading…

Application SmartCloneInfo

Get more details

Application CaneVariety

Get more details

Appliecation CaneVariety Searching

Get more details

สามารถติดตามและดาวน์โหลดได้ที่นี่

Get more details
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวใหม่

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Linjanyi และ Mr.Tah zhi yang จาก China Sunward เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง ขอเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด(Smart Sugarcane Farming)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่7-8 พฤษภคม 2562 ได้มีการสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สาธิตระบบการทดสอบอ้อยลูกผสมในสภาพแปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 เพื่อเป็นตัวอย่าง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรค แส้ดำ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 25 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล รศ.ดร. ยุพา หารบุญทรง พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมาดูงานวิจัย และกิจกรรม ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • ระหว่างวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรคเหี่ยวเน่าแดง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 Toyota Motor Corporation (TMC) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยฯ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Takashi TANAKA จาก CHUBU UNIVERSITY JAPAN เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่าน โรงงานน้ำตาลอุตสหกรรมอู่ทอง เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา Phlippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งปนะเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยด้านอ้อยรุ่นใหม่

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอ้อย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดสัมมนา "แผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศุนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย" ณ โรงแรมมิลาเคิล

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี ณ ศูนย์อนุรักพันธุกรรมพืชฯ จ.สระบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • คณะที่ปรึกษาโครงการได้ดำเนินการปลูกพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจเพิ่มเพื่อการเรียนรู้จำนวน 100 สายพันธุ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมจัดทำแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ TSBC และ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจด้านอ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการเข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึษาโครงการฯ ได้จัดอบรมการใช้เครื่องอุปกรณ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯประชุมร่วมกับ TOYOTA ในหัวข้อ DNA fingerprint

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา TSBC คณะที่ปรึกษาฯได้จัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยอ้อยประเทศเวียดนามขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ.ขอนแก่น

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ จ.สระบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ จ.พิจิตร

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ และแปลงพันธุ์อ้อยขยาย ณ จ.อ่างทอง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ที่ ศอภ.2

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ(1)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ แปลงขยายพันธุ์ จ.กาญจนบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ TSBC

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝึกอบรม “รูปแบบและการเขียนบทความวิจัยด้านอ้อยเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ”

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สัมมนา “พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย”

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เย่าเชิง ซูการ์แอนด์แคน คอนซัลแตนท์ จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงทดสอบพันธุ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดำเนินการติดตามแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้พาเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ขอเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจติดตามโครงการ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนำ้พอง จังหวัดขอนแก่น ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Uncategorised
 • เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการ และจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ภาคเหนือ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

  Uncategorised
 • การเก็บเชื้อพันธุกรรมอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • แจกอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • ลงทะเบียนรับพันธุ์อ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • สันทนาการ

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง

video about

 
 
 

 เกี่ยวกับ Thailand Sugarcane Beeding Center (TSBC)


 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่1) 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่2) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

 photoperiod house at Thailand Sugarcane Breeding Center 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้แอพพลิเคชั่น

ผู้เยี่ยมชม

829704
วันนี้
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
137
4693
9602
829704

Server Time: 2019-10-23 15:58:41

 
 
copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย