เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มิตรผล จำกัด ได้พาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ขอเข้าเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัท มิตรผล จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ ภายใต้กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การเตรียมพื้นที่รองรับรถตัดอ้อย ในโครงการพัฒนาด้านอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 14 จังหวัดชัยภูมิ โดย คณะอนุกรรมการอ้อย ระดับท้องถิ่น เขต 14 จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้พาเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและรับฟังการบรรยาย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์อ้อยสมัยใหม่ จาก รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงษ์กิจ หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC) จ.กาญจนบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย