เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนำ้พอง จังหวัดขอนแก่น ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นและสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการในไร่อ้อย ซึ่งมีเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC) โดยให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย