เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ทั้งนี้ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฯ ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ และนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย