เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน

โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและการผลิตอ้อยและน้ำตาล ให้กับผู้แทนนักวิชาการเกษตรของประเทศสาธารณรัฐซูดาน จำนวน 5 คน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาอ้อยและน้ำตาล เพื่อให้สามารถที่จะนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการเกษตรและเกษตรกรของประเทศสาธารณรัฐซูดาน

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย