เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน "มิตรผลโมเดิ์รนฟาร์ม และชุมชนหนองหญ้าไซ" อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 จ. กาญจนบุรี มีคณะกรรมการบริหารและสามาชิกชาวไร่อ้อย จำนวน 80 คน ขอเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย TSBC ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  รองหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย