เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจติดตามโครงการ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

คณะผู้ตรวจ นำโดย

นายธวัช หะหมาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

นายจิรวัฒน์  เทอดพิทักษ์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

นายจักรกฤษณ์ ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย