เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เปิดสอนวิชา ทก.429 อ้อยและผลิตภัณฑ์  จึงขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้ขอเข้าเยี่ยมทั้งหมดจำนวน 13 คน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  รองหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย