เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้พาเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้อบรมและศึกษาดูงานการปลูก และศึกษาการคัดเลือกพันธุ์อ้อย และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมดจำนวน 100 คน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  รองหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย