กิจกรรมคัดอ้อย วันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำทรายภาคที 2

คัดเลือกอ้อยลูกผสมปี 2557/2558 ในขั้นที่2 ณ แปลงปลูกทดสอบพันธุ์ ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาคที่ 2 เขตพื้นที่ภาคเหนือcopyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย