วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

    TSBC 190515 0

       นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยมีรศ.ดร. รัตนาตั้ง ตั้งวงศ์กิจ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ อาจารย์อุดม เลียบวัน อาจารย์วีระพล พลรักดี อาจารย์ ทักษิณา ศันสยะวิชัย ที่ปรึกษาโครงการฯ และนาย จีรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธุ์อ้อยของ TSBC

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย