วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย(Thailand Sugarcane Breeding Center) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

TSBC 200212 0008

ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมกิจการของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดให้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมีห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล โดยมี รศ. ดร. รัตนา ตั้งวงษ์กิจ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และคณะอาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน พาเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย