วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรโพธารามขอศึกษาดูงานด้านการคัดเลือก ขยายพันธ์อ้อย และSmart Farm จำวนวน 30 คน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 TSBC 200224 0062

สำนักงานเกษตรโพธารามดำเนการจัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกรม จำนวน 30 คน โดยขอศึกษาดูงานด้านการคัดเลือก การขยายพันธุ์อ้อย และระบบการปลูกอ้อยแบบ Smart Farm โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 และ ผศ. บพิตร ตั้งวงษ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการฯลฯ พาเข้าเยี่ยมชม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกด้วยเทคโนโลยี การขยายพันธ์อ้อย และการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Farm)  ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 TSBC 200224 0100

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย