เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานโรคพืชได้เข้าทดสอบโรคเหี่ยวเน่าแดง ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

763 0004

ทีมงานโรคพืชของโครงการได้เข้าทำการทดสอบโรคเหี่ยวเน่าแดง วันที่  7 พฤษภาคม 2563 ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย