เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 31

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เปิดสอนวิชา อ้อยและผลิตภัณฑ์ จึงให้อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 5 คน โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 และ รศ. ดร. รัตนา ตั้งวงษ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย