Loading…

Application SmartCloneInfo

Get more details

Application CaneVariety

Get more details

Appliecation CaneVariety Searching

Get more details

สามารถติดตามและดาวน์โหลดได้ที่นี่

Get more details
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวใหม่

 • เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดสัมมนา "แผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศุนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย" ณ โรงแรมมิลาเคิล

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี ณ ศูนย์อนุรักพันธุกรรมพืชฯ จ.สระบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • คณะที่ปรึกษาโครงการได้ดำเนินการปลูกพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจเพิ่มเพื่อการเรียนรู้จำนวน 100 สายพันธุ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมจัดทำแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ TSBC และ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจด้านอ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการเข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึษาโครงการฯ ได้จัดอบรมการใช้เครื่องอุปกรณ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯประชุมร่วมกับ TOYOTA ในหัวข้อ DNA fingerprint

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา TSBC คณะที่ปรึกษาฯได้จัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยอ้อยประเทศเวียดนามขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ.ขอนแก่น

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ จ.สระบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ จ.พิจิตร

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ และแปลงพันธุ์อ้อยขยาย ณ จ.อ่างทอง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ที่ ศอภ.2

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ(1)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ แปลงขยายพันธุ์ จ.กาญจนบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ TSBC

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝึกอบรม “รูปแบบและการเขียนบทความวิจัยด้านอ้อยเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ”

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สัมมนา “พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย”

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เย่าเชิง ซูการ์แอนด์แคน คอนซัลแตนท์ จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงทดสอบพันธุ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดำเนินการติดตามแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้พาเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ขอเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจติดตามโครงการ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนำ้พอง จังหวัดขอนแก่น ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Uncategorised
 • เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการ และจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ภาคเหนือ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

  Uncategorised
 • การเก็บเชื้อพันธุกรรมอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • แจกอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • ลงทะเบียนรับพันธุ์อ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • สันทนาการ

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตร

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • อุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • นิทรรศการ

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงงานน้ำตาลพิมาย จ.นครราชสีมา ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มิตรผล จำกัด ได้พาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ขอเข้าเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ เข้าดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ ไทยอุดรบ้านผือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำทราย ได้จัดพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2560

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชมที่บูท ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 25-30 กรกฏาคม 2560 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) มาออกงาน Thailand industry expo 2017

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทูตเกษตรจากประเทศอาร์เจนติน่า ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมการปลูกอ้อยสมัยใหม่ เพื่อรองรับยุคเกษตร 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ หนองรี ต.บ้านโป่ง เข้ามาขอคำแนะนำการปลูกอ้อยจาก ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจติดตามโครงการประเภทที่ 1 ของ สอน. ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา

video about

 
 
 

 เกี่ยวกับ Thailand Sugarcane Beeding Center (TSBC)

/*

 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่1) 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่2) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

 photoperiod house at Thailand Sugarcane Breeding Center 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้แอพพลิเคชั่น

ผู้เยี่ยมชม

709198
วันนี้
เมื่อวาน
ทุกวัน
539
512
709198

Server Time: 2018-08-17 22:58:15

 
 
copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย