เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ขอเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกาณ์และองค์ความรู้อื่นๆ โดยนำเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  รองหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย