เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝึกอบรม “รูปแบบและการเขียนบทความวิจัยด้านอ้อยเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ”

     

       ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดการฝึกอบรม “รูปแบบและการเขียนบทความวิจัยด้านอ้อยเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ” ณ ห้องกุยหลิน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ” และ ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญในงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บรรยายให้หัวข้อ “เทคนิคการวางแผนการวิจัย และรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ กว่า 60 คน 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย