เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตร

เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตร :สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ทำการจัดแสดงเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง และโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ซึ่งในงานนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย