ข่าวใหม่

 • เมื่อวันที่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งปนะเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้เกี่ยวข้อง

  ภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  ภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  ภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการเข้าตรวจราชการของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

  ข่าวใหม่
 • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานโรคพืชได้เข้าทดสอบโรคเหี่ยวเน่าแดง ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  ภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการเข้าคัดเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่ 1 ผ่านApplication ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  ภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานทดสอบโรคแส่ดำได้เข้าทดสอบโรค ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรโพธารามขอศึกษาดูงานด้านการคัดเลือก ขยายพันธ์อ้อย และSmart Farm จำวนวน 30 คน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย(Thailand Sugarcane Breeding Center) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์(TSMC)นำทีมคณะผู้แทนภาคอุตสหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฟิลิปินส์เข้าศึกษาดูงาน ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร อาร์เจนติน่า เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Genetic Variability of Sugar cane for Bioenergy ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นาย บวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชม ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมและอบรม เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศจำวนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด นำทีมงาน และชาวไร่อ้อย เข้าศึกษาและดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นาย เอกภัทร วังสุวรรณ นำทีมเข้าเยียมชมเพื่อต้อรับคณะ ครม.สัญจร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  Uncategorised
 • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

  Uncategorised
 • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นาย สามารถ น้อยวัน นำทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการเข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  Uncategorised
 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Linjanyi และ Mr.Tah zhi yang จาก China Sunward เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง ขอเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด(Smart Sugarcane Farming)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่7-8 พฤษภคม 2562 ได้มีการสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สาธิตระบบการทดสอบอ้อยลูกผสมในสภาพแปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 เพื่อเป็นตัวอย่าง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรค แส้ดำ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 25 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล รศ.ดร. ยุพา หารบุญทรง พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมาดูงานวิจัย และกิจกรรม ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • ระหว่างวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรคเหี่ยวเน่าแดง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 Toyota Motor Corporation (TMC) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยฯ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Takashi TANAKA จาก CHUBU UNIVERSITY JAPAN เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่าน โรงงานน้ำตาลอุตสหกรรมอู่ทอง เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา Phlippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งปนะเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยด้านอ้อยรุ่นใหม่

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอ้อย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดสัมมนา "แผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศุนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย" ณ โรงแรมมิลาเคิล

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี ณ ศูนย์อนุรักพันธุกรรมพืชฯ จ.สระบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • คณะที่ปรึกษาโครงการได้ดำเนินการปลูกพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจเพิ่มเพื่อการเรียนรู้จำนวน 100 สายพันธุ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมจัดทำแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ TSBC และ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจด้านอ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการเข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึษาโครงการฯ ได้จัดอบรมการใช้เครื่องอุปกรณ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯประชุมร่วมกับ TOYOTA ในหัวข้อ DNA fingerprint

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา TSBC คณะที่ปรึกษาฯได้จัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยอ้อยประเทศเวียดนามขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ.ขอนแก่น

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ จ.สระบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ จ.พิจิตร

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ และแปลงพันธุ์อ้อยขยาย ณ จ.อ่างทอง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ที่ ศอภ.2

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ(1)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ แปลงขยายพันธุ์ จ.กาญจนบุรี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ TSBC

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝึกอบรม “รูปแบบและการเขียนบทความวิจัยด้านอ้อยเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ”

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สัมมนา “พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย”

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เย่าเชิง ซูการ์แอนด์แคน คอนซัลแตนท์ จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงทดสอบพันธุ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา

video about

 
 
 

 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดี

และส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่


 

 พันธุ์อ้อย ฝอยทอง


 

 พันธุ์อ้อย ทองเอก


 

 พันธุ์อ้อย ทองหยอด


 

 พันธุ์อ้อย ทองหยิบ


 

 พันธุ์อ้อย ทองม้วน


 

 พันธุ์อ้อย ทองชมพู


 

 

 เกี่ยวกับ Thailand Sugarcane Beeding Center (TSBC)


 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่1) 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่2) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

 photoperiod house at Thailand Sugarcane Breeding Center 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้แอพพลิเคชั่น

ผู้เยี่ยมชม

1367400
วันนี้
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
245
5561
2623
1367400

Server Time: 2024-07-15 20:40:46

 
 
copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย