เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี ณ ศูนย์อนุรักพันธุกรรมพืชฯ จ.สระบุรี

   

ที่ปรึษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี  โดยมีนายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแจกอ้อยให้แก่เกษตร พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยถูกนำมาจัดตั้งไว้ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี นำทีมโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย