แจกอ้อย

แจกอ้อย :สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการแจกพันธ์อ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยในพิธีได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานกล่าวเปิด และแจกอ้อยให้แก่ตัวแทนเกษตรกร

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย