การเก็บเชื้อพันธุกรรมอ้อย

 

ดำเนินการเก็บพันธุกรรมอ้อยในสภาพปลอดเชื้อ (Tissue Culture)

เตรียมอาหารใส่หลอดสำหรับย้ายต้นอ่อนเพื่อทำการเก็บรักษา ฯ


ตัดแต่งชิ้นส่วนเพื่อนำต้นอ่อนเลี้ยงลงในหลอดอาหาร

นำต้นอ่อนใส่ลงในหลอดอาหารแต่ละสูตร

 

ต้นอ่อนในหลอดอาหาร

นำหลอดเก็บรักษาในห้องปลอดเชื้อ และให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน

การเก็บพันธุกรรมอ้อยโดยการแช่แข็ง (Cryopreservation)


เตรียมอาหารสำหรับขั้นตอนการ Preculture

 

ตัดแต่งต้นอ่อนเพื่อนำไปลี้ยงในอาหารสำหรับการ Preculture

 

ปักต้นอ่อนลงในอาหารสำหรับการ Preculture

 

ต้นอ่อนที่ปักบนอาหารสำหรับการ Preculture เสร็จเรียบร้อย

 

ต้นอ่อนที่ผ่านขั้นตอนการ Preculture

 

ตัดแต่งต้นอ่อนที่ผ่านการ Preculture ให้ได้ขนาดประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร
วางลงใน แผ่น Aluminum Cryo Plate

 

หยดสารละสายต่าง ๆ ตามขั้นตอน

 

ขั้นตอนการทำให้แห้งก่อนการแช่งลงไนโตรเจนเหลว

 

ใส่แผ่น Aluminum Cryo Plate ลงใน Cryo Tube

 

นำ Cryo Tube แช่ลงในไนโตรเจนเหลว เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

 

นำ Cryo Tube ใส่กล่องเก็บเข้าตู้แช่อุณหภูมิ -80 เพื่อเก็บรักษา

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย