นิทรรศการ

จัดตั้งนิทรรศการ เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) อ. วังม่วง จ. สระบุรี

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย