อุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย

อุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย :สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการจัดทำอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ และศึกษาพันธุ์อ้อยของประเทศไทย

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย