กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด จ.หนองบัวลำภู 2560

กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด จ.หนองบัวลำภู 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย