เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

อาจารย์ ดร.พรชัย หารอดิศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พานักศึกษา จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธ์อ้องแห่งประเทศไทย TSBC โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หนภ.เกษตรกลวิธาน มก.กพส./ผอ.TSBC และคุณ ปิยะนุช คำแว่น ศอภ.1 ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของศูนย์


copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย