เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ.ขอนแก่น

 ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย นายสมหวัง หลีค้า ได้บรรยายให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการอ้อยและระดับท้องถิ่น 10-14, 18, 21, 24-27 (รวม 11 เขต) ในการสัมมนาการบริหารโครงการพัฒนาด้านอ้อย ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นของคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย