คณะที่ปรึกษาโครงการได้ดำเนินการปลูกพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจเพิ่มเพื่อการเรียนรู้จำนวน 100 สายพันธุ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 

   

คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการขยายผลการแสดงตัวอย่างพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจ (A Live Specimens)  เพิ่มเติมลงในอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อยจำนวนอีก 100 สายพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอ้อยให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย