เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

 2018 06 28 0039

       จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงานอ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  จำนวน 230 คน ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ  

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย