เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึษาโครงการฯ ได้จัดอบรมการใช้เครื่องอุปกรณ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2018 06 07 0034

     ที่ปรึษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรม และการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย