เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยอ้อยประเทศเวียดนามขอเข้าดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

    ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้รับหนังสือขอดูงาน MR. Cao Anh Duong ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยอ้อย ประเทศเวียดนาม มีความประสงค์ขอเข้าดูงานด้านเครื่องจักรกลในไร่อ้อยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยมีผู้เข้าดูงานดังนี้ 
 1. Mr. Cao Minh Tuan, Deputy Director General of Quang Ngai Sugar Join Stock Company (QNS)

 2. Mr. Truong Ming Thuan, Director of Quang Ngai Sugarcane Varieties Center, a member of QNS

 3. Mr. Nguyen Dinh Chinh, Director of An Khe Industry and Agriculture Enterprise, a member of QNS

 4. Mr. Nguyen Hoang Phuoc, Director of An Khe Sugar Factory, a member of QNS

 5. Mr. Tran Duc Trieu, Deputy Director of Pho Phong Sugar Factory, a member of QNS

 6. Mr. Vo Van Lai, Technical and Capital construction Department, QNS

7. Mr. Cao Anh Duong, Director General of Sugarcane Research Institute (SRI) MARD.

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย