เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ(1)

ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ ได้บรรยายให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่เหนือ ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการอ้อยและระดับท้องถิ่น 5- 8, 19 และ 22 (รวม 6 เขต) ในการสัมมนาการบริหารโครงการพัฒนาด้านอ้อย ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นของคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย