เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมจัดทำแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ TSBC และ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจด้านอ้อย

2018 06 28 Researchplan 0013 

        ที่ปรึษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมเรื่องการจัดทำแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ TSBC และ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจด้านอ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย