เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

   

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการด้านอ้อยอย่างครบวงจร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆกับองค์กรภายนอก ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ขอนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย(TSBC) ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ  

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย