เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา TSBC คณะที่ปรึกษาฯได้จัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์


    คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้จัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชม โรงงาน น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด โดยมี นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายวิฤทธ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพื่อพบปะผู้บริหาร โดยนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านการจัดการอ้อยสมัยใหม่ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในแต่ละกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมโดยศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC) นำทีมโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการ และ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย