เมื่อวันที่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งปนะเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยด้านอ้อยรุ่นใหม่

 

โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยด้านอ้อยรุ่นใหม่ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยการอบรมดังกล่าวมี เนื้อหาด้านการคัดพันธุ์อ้อย การใช้ Bio-molecular เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล โดย มี นายจิรวัตน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ1 รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ Dr. Hans De Long อ.ทักษิณา ศันสยะวิชัย อ.วีระพล พลรักษา อ.อุดม เลียบวัล บรรยายและนำทำกิจกรรมต่างๆของการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ภายในศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย