เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานทดสอบโรคแส่ดำได้เข้าทดสอบโรค ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

smut263 200518 0002

ทีมงานทดสอบโรคของโครงการได้เข้าทำการทดสอบโรคแส่ดำ วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

smut263 200518 0004

smut263 200518 0005

smut263 200518 0003

ทดสอบsmut ๒๐๐๕๑๘ 0005

ทดสอบsmut ๒๐๐๕๑๘ 0097

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย