ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรค แส้ดำ

 

  .  TSBC 0001 Small

  

ที่ปรึกษาโครงการฯ นำคณะทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้าดำเนินการศึกษาวิจัยและทดส อบความต้านทานเชื้อโรคแสดำ ณ ศูนย์การ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย พรัอมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าดูงานการทดสอบ
ฯ ดังกล่าว

 

  .  TSBC 0006 Small

  .  TSBC 0037 Small

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย