เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สาธิตระบบการทดสอบอ้อยลูกผสมในสภาพแปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 เพื่อเป็นตัวอย่าง

 

messageImage 1554735542150

 

messageImage 1554735577589

messageImage 1554735628602

 

 

ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สาธิตระบบการทดสอบอ้อยลูกผสมในสภาพแปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ณ แปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยใช้ Application เข้ามาช่วยเก็บ และบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถนำ Application ไปใช้งานในการปลูกอ้อยลูกผสมในแปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ได้ทดลองดำเนินการจริงในทุกขั้นตอน

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย