วันที่7-8 พฤษภคม 2562 ได้มีการสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย

 

 .7 .62 190522 0080

 

          โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากนด้านการปรับปรุงพันธ์อ้อย และด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยมี นาย สมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เกียรติในการเปิดงาน บรรยายโดย รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.ดร รัตนา ตั้งวงศ์กิจ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้ง 4 ศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย ฯลฯ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เนื้อหาในการสัมมนา เป็นการใช้ Application เข้ามาช่วยเก็บ และบันทึกข้อมูล ในการปลูกอ้อยลูกผสมในแปลงทดสอบอ้อยขั้นที่ 3 ให้ได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าฟังสัมมนาได้ลงมือดำเนินงานใช้Application และปลูกอ้อยขั้นที่3 จริงในทุกขั้นตอน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย


copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย