โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด(Smart Sugarcane Farming)

       

SM 01 190611 0005

 

 

       วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 ศูนย์การปรับปรุงพันธ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด(Smart Sugarcane Farming) รุ่นที่ 1 โดยมี นาย จีรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ให้การต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนกว่า 50 คน บรรยายโดย รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รศ.ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ อาจารย์อุดม เลียบวัน อาจารย์วีระพล พลรักดี อาจารย์ ทักษิณา ศันสยะวิชัย ผศ. ดร. พิสวรรณ เจียมสมบัติ ที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน อาจารย์ ธัญธิชา พรมเมืองคุก ภาควิชาปฐพี และ ดร. ดวงทิพย์ กันฐา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ฯลฯ โดยเนื้อหาหลักสูตรเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอ้อย การบริหารจัดการไร่อ้อย พันธุ์อ้อยและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ดินและนวัตกรรมการจัดการดินเพื่อการปลูกอ้อย การปลูกอ้อยอย่างชาญฉลาด การดูแลรักษาอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โรค แมลงศัตรูในอ้อย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรยุค Thailand 4.0


ลิ้งข่าว
https://www.thairath.co.th/news/local/central/1575496
http://www.lokwannee.com/web2013/?p=360224
https://www.naewna.com/local/415688


copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย